Logo Brainlane BV
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te bewaren en website-statistieken te verzamelen.
Als je hieronder op de knop "Cookies toelaten" klikt, geef je ons toestemming om deze cookies te gebruiken.

Wil je meer gedetailleerde informatie, gebruik dan de knop "Meer info".

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:

  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • » Functionele cookies:

   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • » Analytische cookies:

   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • » Targeting / advertising cookies:

   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken dus enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken.


Nog meer weten?

Kijk dan in onze uitgebreide Cookieverklaring en ons Privacybeleid .

Cookie image

Algemene voorwaarden

1.Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden van BRAINLANE (hierna genoemd "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die BRAINLANE afsluit met haar klanten (hierna genoemd "de Klant"), tenzij en voor zover er uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden primeren in elk geval op de voorwaarden die van de Klant en/of van een derde uitgaan, ook indien BRAINLANE deze niet uitdrukkelijk zou hebben geprotesteerd.

1.2.Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van de vertegenwoordigers van BRAINLANE, moeten, opdat ze tegenstelbaar zouden zijn aan BRAINLANE, door BRAINLANE uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd.

1.3. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of van enige andere overeenkomst tussen partijen geheel of gedeeltelijk nietig blijken, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich ertoe om in zulk geval in plaats van de nietig gebleken bepaling een nieuwe regeling te treffen, die het doel van de nietig gebleken bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.Offertes

2.1.De offertes van BRAINLANE, alsmede alle door haar verstrekte gegevens, ontwerpen, voorstellen, berekeningen en/of bijlagen, gelden slechts ten titel van inlichting en binden BRAINLANE in geen geval.

2.2.De in de offerte opgegeven prijzen zijn netto, exclusief BTW, en gelden, tenzij expliciet anders vermeld, tot 30 dagen na offertedatum.

3.Eigendomsrechten

BRAINLANE blijft ten allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle door haar geleverde software. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijft BRAINLANE ook ten allen tijde eigenaar van de broncode van de door haar geleverde software.

4.Confidentialiteit

4.1. De Klant erkent dat alle informatie en/of data die hij ontvangt van BRAINLANE met betrekking tot de door BRAINLANE geleverde diensten en/of software (hierna genoemd "het Product") confidentieel zijnen een belangrijke commerciële waarde vertegenwoordigenvoor BRAINLANE.

De Klant verbindt zich ertoe deze vertrouwelijke informatie en/of data strikt geheim te houden, en onder geen enkel beding en op geen enkele wijze mede te delen en/of kenbaar te maken aan derden, en deze informatie en/of data niet in zijn eigen voordeel aan te wenden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BRAINLANE.

De Klant zal de vertrouwelijke informatie en/of data slechts aan diegene onder haar werknemers meedelen en/of kenbaar maken, die deze informatie en/of data absoluut nodig hebben teneinde de Klant toe te laten zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van BRAINLANE na te komen.

4.2. Ingeval van inbreuk door de Klant op de voorschriften van artikel 4.1., zal de Klant per inbreuk aan BRAINLANE een bedrag betalen van 125.000 € bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, niettegenstaande het recht van BRAINLANE om de integrale schade te bewijzen en in te vorderen die zij door deze inbreuk(en) heeft geleden, lijdt en/of zal lijden.

Deze clausule doet dan ook geen afbreuk aan de rechten van BRAINLANE om volledige vergoeding na te streven en/of haar rechten te vrijwaren middels procedures in rechte (daarbij inbegrepen kort geding).

5.Aansprakelijkheidsbeperking

5.1. In geen geval zal BRAINLANE aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van het Product of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van BRAINLANE, zoals, doch niet beperkt tot inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens en/of data, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de Klant of door een derde.

5.2. In geen geval zal BRAINLANE aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin het Product werd geïmplementeerd door en/of op instructies van de Klant.

5.3. Voor directe schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van BRAINLANE tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor het specifieke onderdeel van het Product dat de schade heeft veroorzaakt.

6.Afwerving van personeel

6.1. Gedurende de duur van elke contractuele relatie tussen BRAINLANE en de Klant en gedurende een periode van 1 (één) jaar na afloop daarvan, zal de Klant geen gebruik maken van de diensten van het personeel en/of de medewerkers van BRAINLANE, rechtstreeks noch onrechtstreeks, als zelfstandige, als vennoot, als bediende of in om het even welke andere hoedanigheid of wijze, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van BRAINLANE.

6.2. Ingeval van inbreuk op het verbod voorzien in artikel 6.1. zal de Klant aan BRAINLANE bij wijze van forfaitaire schadevergoeding een bedrag betalen gelijk aan het hoogste van de hiernavolgende bedragen ofwel (a) het totale bruto-inkomen van het personeelslid in kwestie dat BRAINLANE gedurende de laatste 12 (twaalf) maanden van diens tewerkstelling bij haar heeft betaald of (b) het totale bruto-inkomen van het personeelslid in kwestie dat door de Klant zal worden betaald gedurende de eerste 12 (twaalf) maanden van diens tewerkstelling bijhem.
Indien één van deze voormelde tewerkstellingen minder dan 12 (twaalf) maanden heeft geduurd en/of duurt, zal de kostprijs van 12 (twaalf) maanden worden berekend op basis van de cijfers van de maanden dat de tewerkstelling geduurd heeft.

7.Betalingsmodaliteiten en prijzen

7.1. Alle vermelde prijzen van BRAINLANE zijn in EURO en zijn exclusief BTW en/of eventuele andere taksen.

7.2. Ingeval het totale gefactureerde bedrag lager is dan 250 €, zal de Klant aan BRAINLANE bijkomend 25 € administratiekosten betalen.

7.3.De betaling van elk gefactureerd bedrag, belastingen inbegrepen, dient contant te geschieden op de bankrekening van BRAINLANE, zonder kosten voor BRAINLANE .

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1,5 (anderhalf) % per maand, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag der volledige betaling, waarbij elke begonnen maand aangerekend zal worden als een volledige maand.

Bij gebrek aan betaling 10 (tien) dagen na de vervaldag zal het factuurbedrag bovendien, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 €, onverminderd alle andere rechten welke BRAINLANE kan laten gelden.

7.4. BRAINLANE zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren. De Klant verliest bij wanbetaling tevens alle recht op eventueel toegestane kortingen.

8.Overmacht

In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte of staking van het personeel van BRAINLANE, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkoming van de leveranciers van BRAINLANE, zal BRAINLANE steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, hetzij , indien de overmacht meer dan 6 (zes) maanden duurt, om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat BRAINLANE in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

9.Verklaring van afstand

De verklaring van afstand, uitgaande van één van beide partijen, met betrekking tot een in gebreke blijven of een inbreuk op een overeenkomst tussen partijen door de andere partij, maakt geen verklaring van afstand uit met betrekking tot een navolgende in gebreke blijven of inbreuk.

10.Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

10.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen BRAINLANE en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

10.2. Ingeval van daaruit voortvloeiende geschillen of vorderingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van BRAINLANE is gevestigdbevoegd.

Contacteer ons

Samenwerken aan jouw groei?

Contacteer ons

HOE KUNNEN WE JOU HELPEN?

Misschien ben je op zoek naar:

Bekijk alle diensten